Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup produktů v internetovém obchodu www.male-princezny.cz  (dále jen „internetový obchod“) provozovaném prodávajícím :

Jan Sochora
K dálnici 167, Praha 10, 104 00

IČ: 05132665

1. Základní ustanovení 

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu, kdy na jedné straně je Jan Sochora, IČ: 05132665, se sídlem K dálnici 167, Praha 10, 104 00 jako prodávající (dále jen „prodávající“) a fyzická či právnická osoba na straně druhé jako kupující (dále jen „kupující“).

1.2 Člověk, který uzavírá kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, je spotřebitelem ( dále jen „spotřebitel“).

1.3 Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce dostupné z následující internetové adresy: (URL www.male-princezny.cz  (dále jen „webová stránka“) .

1.4 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

2. Kupní smlouva

2.1 Kupní smlouva je uzavíraná mezi smluvními stranami prostřednictvím internetového obchodu. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím je vymezen příslušnými právními předpisy a kupní smlouvou, jejíž součástí jsou i tyto obchodní podmínky.

2.2 Kupní smlouva vzniká potvrzením řádně vyplněné objednávky (dále jen „objednávka“) ze strany prodávajícího, a v této souvislosti se vylučuje použití ustanovení § 1753 odst. 2 občanského zákoníku. Objednávkový formulář obsahuje zejména, nikoliv však výlučně, informace o: objednávaném zboží, způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

2.3 Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

2.4 Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu závazek odevzdat zboží kupujícímu a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží, kupujícímu vzniká závazek zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

2.5 Prodávající je oprávněn tyto obchodní podmínky jednostranně měnit. Prodávající v této souvislosti zašle oznámení o změně obchodních podmínek kupujícímu na e-mailovou adresu kupujícího a zveřejní nové znění obchodních podmínek alespoň 30 dnů před nabytím účinnosti nového znění obchodních podmínek. Kupující je oprávněn z důvodu změny obchodních podmínek odstoupit, a to do 21 dnů ode dne doručení oznámení o chystané změně obchodních podmínek na e-mailovou adresu kupujícího. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

3. Zboží a cena

3.1 Webové rozhraní internetového obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží.

3.2 Cena zboží je uvedena včetně všech daní a poplatků. Za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách bude prodávající účtovat kupujícímu nad rámec ceny zboží náklady na dodání zboží kupujícímu.

3.3 Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní internetového obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek v rámci jednotlivých slevových akcí. Slevy jednotlivých akcí se nedají sčítat.

3.4 Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní internetového obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Všechny uvedené údaje mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy. Zboží je původem z Číny a veškeré zboží je nové.

3.5 Kupní cena zboží je dohodnuta v každé kupní smlouvě s tím, že výše takové kupní ceny bude odpovídat kupní ceně příslušného zboží uvedené v internetovém obchodu v době odeslání objednávky kupujícím.

3.6 Webové rozhraní internetového obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní internetovém obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.7 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající je povinen neprodleně kupujícímu potvrdit obdržení jeho objednávky na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího"). Současně s takovým potvrzením zašle prodávající kupujícímu znění těchto obchodních podmínek. Potvrzení o obdržení objednávky dle tohoto odstavce není potvrzením objednávky za účelem uzavření kupní smlouvy ve smyslu odst. 3.8. tohoto článku smlouvy.

3.8 Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Má-li prodávající zájem na uzavření kupní smlouvy, potvrdí objednávku kupujícímu zpravidla do 2 pracovních dnů ode dne doručení objednávky prodávajícímu.

3.9 Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se detailně seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

3.10 Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3.11 Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele.

3.12 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy jsou běžné, výši základní sazby a kupující je hradí sám.

 

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
  • bankovním převodem z účtu a následném doručení zboží přepravní společností.

4.2 V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě platby bankovním převodem je kupní cena splatná v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

4.3 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. Právo spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy

5.1 Ustanovení tohoto článku obchodních podmínek se vztahují pouze na kupujícího, který je spotřebitelem.

5.2 Spotřebitel má právo bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů. Uvedená lhůta běží ode dne převzetí zboží, přičemž, je-li předmětem kupní smlouvy dodání několika druhů (položek) zboží, počítá se lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu na adresu info@male-princezny.cz  nebo písemně na adresu uvedenou v bodě 1.1 oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případech uvedených v §1837 občanského zákoníku.

5.3 Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Náklady na vrácení předmětného zboží prodávajícímu nese v takovém případě spotřebitel.

5.4 Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, vrátí spotřebiteli prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (včetně nákladů na dodání zboží). Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

5.5 Jestliže spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání, který prodávající pro dodání zboží v internetovém obchodě nabízí, vrátí prodávající tyto náklady ve výší odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

5.6 Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty předmětného zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

5.7 Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit spotřebiteli přijaté peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.8 Spotřebitel bere na vědomí, že odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. 

6. Přeprava a dodání zboží

6.1 Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4 Ceny balného a dopravy jsou uvedeny na stránkách tohoto internetového obchodu a kupující je zároveň s nimi seznámen před konečným odesláním objednávky.

6.5 Kupující souhlasí s tím, aby prodávající poskytl vybranému přepravci údaje týkající se kupujícího, a to v rozsahu, který je nezbytný pro řádné dodání zboží.

7 Nároky z vad zboží

7.1 Prodávající dodá kupujícímu zboží v množství, jakosti a provedení, jak je ujednáno v kupní smlouvě. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z kupní smlouvy; jinak pro účel obvyklý.

7.2 Nároky kupujícího z vad zboží (včetně způsobu vyřízení reklamace) se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, a to zejména z ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 ž 2174 občanského zákoníku.

7.3 Bližší podmínky odpovědnosti prodávajícího za vady dodaného zboží, jakož i způsob uplatnění reklamace, reklamační lhůty, nároky kupujícího z vad zboží, jsou detailně upraveny v reklamačním řádu prodávajícího (dále jen „reklamační řád“). V tomto reklamačním řádu jsou rovněž detailněji upraveny nároky kupujícího, který je spotřebitelem, z vad zboží. Uzavřením kupní smlouvy kupující výslovně potvrzuje, že se s tímto reklamačním řádem před uzavřením kupní smlouvy detailně seznámil. Na tento reklamační řád byl kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a měl možnost se s nimi v plném znění seznámit.

8 Doručování

8.1 Je-li kupující spotřebitelem, vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží od vybraného přepravce.

8.2 Není-li kupující spotřebitelem, odevzdá prodávající zboží kupujícímu předáním vybranému přepravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči vybranému přepravci. Na kupujícího, který není spotřebitelem, přechází nebezpečí škody na zboží předáním věci vybranému přepravci pro přepravu do místa určení uvedeném v objednávce.

8.3 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní internetového obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní internetového obchodu.

8.4 Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní internetového obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní internetového obchodu. Webové rozhraní internetového obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.5 Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

9 Doručování korespondence a informací

9.1 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena v písemné podobě, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.

9.2 Zpráva je doručena:

  • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
  • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
  • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
  • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a podání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

10 Závěrečná ustanovení

10.1 Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 
10.2 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
 
10.3 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 
10.4 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 
10.5 kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Jan Sochora, K dálnici 167, Praha 10, 104 00, adresa elektronické pošty info@male-princezny.cz.
 
10.6 Tyto Obchodní podmínky jsou účinné od 1. června 2016.