Reklamační řád

Tento reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodu www.male-princzeny.cz  provozovaném Janem Sochorou, na adrese K dálnici 167, Praha 10, 104 00. IČ: 05132665. 

1. Základní ustanovení

 1. Tento reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího, Janem Sochorou, IČ 05132665, adresa K dálnici 167, Praha 10, 104 00.  a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.
 2. V případě kupujícího – spotřebitele se v rámci zákonné záruční lhůty reklamace řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, jakož i tímto Reklamačním řádem. V případě kupujícího podnikatele se práva z odpovědnosti za vady řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
 3. Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.
 4. Převzetím zboží u kupujícího - spotřebitele je okamžik převzetí zboží spotřebitelem od prodávajícího resp. převzetí od dopravce. Převzetím zboží u kupujícího - podnikatele je okamžik jeho předání prodávajícím kupujícímu resp. prvnímu přepravci.
 5. Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (např. faktura) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky. Na žádost kupujícího prodávající poskytne záruku písemnou formou - záruční list. Záruční list obsahuje obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo a sídlo.

2. Délka záruky

 1. Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě.
 2. V případě kupujícího – spotřebitele je zákonná záruční doba 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. Délka záruční doby je vždy vyznačena na záručním listě. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

3. Záruční podmínky

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 2. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
 4. Reklamaci lze uplatnit písemně na adrese sídla prodávajícího nebo na emailové adrese info@male-princezny.cz.
 5. Kupující - spotřebitel může vadné zboží na reklamaci zaslat na adresu prodávajícího. Na zásilce by mělo být viditelně uvedeno "REKLAMACE", ID číslo reklamace přidělené při vyplnění reklamace online a zpáteční adresa zákazníka. Zásilka by měla obsahovat reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství) a rovněž doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu. Pokud nevyplníte reklamaci online, pak by zásilka měla obsahovat reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a telefonní číslo). Doporučujeme přiložit i kopii nákupního dokladu.

4. Způsob vyřízení reklamace

 1. Kupující - spotřebitel, má v závislosti na povaze vady při uplatnění zákonné záruky tato práva:
  • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující - spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.
  • jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující – spotřebitel nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje zejména, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití,
  • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, má kupující – spotřebitel právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží,
  • jde-li o vadu odstranitelnou, má kupující – spotřebitel právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,
 2. Volbu způsobu vyřízení reklamace provádí kupující - spotřebitel. Prodávající na nevhodnost volby kupujícího upozorní a navrhne vhodný způsob. Pokud spotřebitel nezvolí způsob vyřízení reklamace v prodávajícím poskytnuté přiměřené lhůtě, zvolí jej prodávající. V případě slevy nelze později reklamovat zboží pro vadu, za niž byla sleva poskytnuta.
 3. Je-li kupujícím spotřebitel, o reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
 4. Prodávající vydá kupujícímu - spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace; dále prodávající vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.
 5. Kupující – spotřebitel má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.
 6. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.
 7. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení reklamace automaticky zasláno na adresu kupujícího.

5. Řešení sporu

Dojde - li ke sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, lze jej řešit mimosoudní nebo soudní cestou. Subjektem mimosoudního řešení sporu je Česká obchodní inspekce (ČOI) www.coi.cz. Mimosoudní řešení sporu lze zahájit pouze na návrh spotřebitele. Spotřebitel může návrh podat do 1 roku ode dne, kdy u prodávajícího poprvé uplatnil své právo. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto obchodních podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.

6. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 1.června 2016